วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551

แบบฝึกหัดบทที่4

1. มนุษย์สัมพันธ์มีความหมายว่าอย่างไร มีความสำคัญต่อองค์การอย่างไร จงอธิบาย
- ความหมายของมนุษย์สัมพันธ์เอ็นวิน บี ฟลิปโป ให้ความหมายไว้ว่า มนุษย์สัมพันธ์คือ การรวมคนให้ทำงานร่วมกันในลักษณะที่มุ่งให้เกิดความร่วมมือ ประสานงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้บังเกิดผลตามเป้าหมายคีธ เดวิส กล่าวว่า มนุษย์สำพันธ์เป็นการจูงใจบุคคลในกลุ่มให้ร่วมมือกันเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลเป็นที่น่าพอใจทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมประยูร ทองสุวรรณ อธิบายว่า มนุษย์สำพันธ์เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพฤติกรรมของคนที่มาเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับองค์การหรือหน่วยงานเพื่อให้การทำงานร่วมกันดำเนินไปด้วยความราบรื่น บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายมีความสำคัญต่อองค์การดังนี้จะกล่าวถึงมนุษย์สัมพันธ์ในแง่ของการนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในหน่วยงาน ซึ่งถ้าทำงานร่วมกันในบรรยากาศของการทำงานร่วมกันที่ดีนอกจากจะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของงานแล้วยังส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มาทำงานร่วมกันด้วยการมองเห็นความสำคัญของมนุษย์สำพันธ์ต่อการทำงานในหน่วยงานนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ แมรี่ ปาร์กเกอร์ โฟลเล็ตต์ ซึ่งเป็นนักบริหารที่ทำงานทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และการแนะแนวอาชีพ โดยโฟล์เล็ตต์มีความเห็นว่า ในการดำเนินการนั้น ผู้เป็นนายทุนไม่ควรคิดแต่เรื่องผลประโยชน์
***************************************************
2. กลุ่มงานที่มีความสำพันธ์อันดี มีลักษณะที่ดีอะไรบ้าง จงอธิบาย
2.1 มีการทำงานร่วมกันแบบประชาธิปไตย บุคคลส่วนใหญ่มักต้องมีส่วนร่วมในกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิกซึ่งการทำงานร่วมกันแบบประชาธิปไตยจะสนองความต้องการนี้ได้ โดยที่ทุกคนต่างมีสิทธิมีเสียงในการแสดงความคิดเห็นต่องาน รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน และเครพในมติของเสียงส่วนใหญ่
2.2 มีความไว้วางใจและเชื่อในความสามารถซึ่งกันและกัน บุคคลทั่วไปมักต้องการความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้อื่น ดังนั้นในการทำงานร่วมกันทุกคนควรต้องให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ให้เกรียติและเชื่อถือในความสามารถของเพื่อนร่วมงาน ไม่เข้าไปก้าวก่ายถ้าเขาไม่ขอความช่วยเหลือ การก้าวก่ายเกินหน้าที่มักก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง สร้างผลเสียต่องานมากกว่าผลดี
2.3 มีการติดต่อสื่อสารที่ดีในหน่วยงาน มนุษย์ทุกคนต้องการความชัดเจนในงานและต้องการความสบายใจในการอยู่ร่วมกันด้วย ซึ่งการติดต่อสื่อสารที่ดีนอกจากช่วยสร้างความเข้าใจในงานร่วมกันแล้วยังช่วยเสริมสร้างความสำพันธ์ส่วนตัวกันด้วย ขณะเดียวกันในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียน ก็ให้เป็นไปตามทางสร้างสรรค์ให้เกิดผลดีต่อกันและกัน
2.4 มีส่วนช่วยเหลือกันในส่วนที่เหมาะสม ในการทำงานร่วมกันในกลุ่ม ถ้าทุกคนพร้อมต่อการเป็นผู้ให้ย่อมก่อให้เกิดความสุขในกลุ่มได้ การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานจัดว่าเป็นการให้รูปแบบหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตร ซาบซึ้งใจ พึงพอใจและเกิดความสำพันธ์ที่ดีต่อกัน
2.5 มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ การทำงานร่วมกันหลายคนนั้น ถ้ามีทีมงานที่เหมาะสม คือมีระบบงานที่ดี มีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ และมีขอบข่ายงานที่กำหนดเด่นชัด การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีขั้นตอน และมีการร่วมมือประสานงานเป็นอย่างดี มักส่งผลให้งานสำเร็จ
2.6 มีการร่วมมือที่ดี การร่วมมือ เป็นพฤติกรรมของกลุ่มที่มีลักษณะเป็นไปในทางเดียวกันของสมาชิกลุ่ม คือแต่ละบุคคลจะได้รับความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายก็ต่อเมื่อกลุ่มได้รับความสำเร็จ
2.7 ผู้มาร่วมกลุ่มทำงานมีลักษณะที่เอื้อต่อการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในการทำงานร่วมกัน ถ้าผู้มาร่วมกลุ่มทำงานมีลักษณะบางประการ ที่เอื้อต่อการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี คือมีลักษณะส่วนตัวที่พร้อมอยู่แล้วย่อมส่งผลให้การทำงานกลุ่มเป็นไปด้วยไมตรีอันดี
***************************************************
3. แนวทางในการพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง จงอธิบายการพัฒนาตนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานร่วมกันนั้น บุคคลควรจะตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันว่าทุกคนจะเริ่มที่ตัวของตนเอง การปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้อยู่ร่วมกับร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุขนั้น จะอยู่ในวิสัยทัศน์ที่จะจัดการได้ดีกว่าการมุ่งปรับเปลี่ยนผู้อื่นหรือสิ่งแวดล้อมเมื่อบุคคลมีพฤติกรรมที่ดีกับผู้อื่นในที่สุดก็จะได้ปฏิกิริยาตอบสนองที่ดีจากผู้อื่นกลับคืนมา
***************************************************
4. การวางตนตามสถานะและบทบาทในองค์การแบ่งออกได้เป็นกี่ระดับ อะไรบ้าง จงอธิบายแบ่งเป็น 2 ระดับ4.1 การวางตนในการทำงานร่วมกบผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดต้องถือว่าเป็นผู้นำในการปฏิบัติงาน และเป็นผู้ต้องรับผิดชอบงานในที่ทำงานเหนือกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา และเชื่อฟังในสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผลและบทบาทหน้าที่โดยปฏิบัติดังนี้
- ยกย่องผู้บังคับบัญชา
- รับคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและเต็มความสามารถ
- เสนอความคิดเห็นโดยสุภาพอ่อนโยน
- หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้บังคับบัญชาด้วยเรื่องเล็กน้อย
- หลีกเลี่ยงการบ่นเรื่องงานที่ยากลำบาก
4.2 การวางตนในการทำงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการคำนึงอยู่เสมอว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาฝ่ายปฏิบัติงานในหน่วยงาน เปรียบเสมือนมือและเท้าของผู้บริหารถ้าผู้ปฏิบัติขาดความสุขในการทำงานก็มักส่งผลเสียต่องานดังนั้นในที่นี้จึงกล่าวเพิ่มเติมในบางส่วนโดยสังเขปดังนี้
- เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
- สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแตะละคนได้ทำงานที่เหมาะสม
- สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจน
- รักษาผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา
- ยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปรากฏแก่ผู้อื่นเมื่อเขาทำดี
- เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในงานให้มาก
- ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
- หลีกเลี่ยงการยกตัวเองว่าสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
- หลีกเลี่ยงการจับผิดผู้ใต้บังคับบัญชา
- หลีกเลี่ยงการแสดงความอยากได้หรือการเบียดเบียนผู้ใต้บังคับบัญชา

ไม่มีความคิดเห็น: